Vereniging

De vereniging LAKS bestaat uit het bestuur en de leden. Het bestuur van het LAKS bestaat enkel uit middelbare scholieren en is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de vereniging. Het bestuur wordt ondersteund door vijf beleidsmedewerkers en een senior beleidsmedewerker (zie organisatie).

De leden van het LAKS zijn de aangesloten leerlingenraden, verspreid over heel Nederland. Vier keer per jaar organiseert het LAKS een ALV (Algemene Leden Vergadering). Tijdens een ALV praten en beslissen de leden mee over de plannen van het LAKS.

Het bestuur

Het LAKS-bestuur bestaat dit jaar (2023-2024) uit:

Rafke Hagenaars: voorzitter rafke@laks.nl 
Emma Cai: secretaris emma@laks.nl 
Niels Schipper: penningmeester niels@laks.nl
Dada Amoilafoe: algemeen bestuurslid dada@laks.nl
Lelie van Haagen: algemeen bestuurslid lelie@laks.nl
Jonas Meinderts: algemeen bestuurslid jonas@laks.nl
Kars Rademakers: algemeen bestuurslid kars@laks.nl

Naast het bestuur hebben we binnen het LAKS verschillende actieve commissies, die een ondersteunende, uitvoerende of controlerende functie hebben. Deze commissies zijn samengesteld uit leden en (oud)-bestuursleden. 

Presidium

Het presidium bestaat uit 2 tot 4 oud-bestuursleden en is verantwoordelijk voor het voorbereiden, voorzitten en leiden van de ALV. Stukken of moties voor de ALV dien je dan ook in bij het presidium. Het presidium zorgt er ook voor dat besluiten conform de statuten en het huishoudelijk reglement (HR) genomen worden. Je kunt het presidium bereiken via presidium@laks.nl.

SollicitatieCommissie (SoCo)

De SoCo bestaat uit een oud-bestuurslid, een oud-SoColid, een extern lid, twee actieve leden en een adviserend lid. De eerste drie draagt het bestuur voor op de herfst ALV. De twee actieve leden die plaatsnemen in de SoCo worden verkozen tijdens de ALV. En tot slot is er een bestuurslid die een adviserende functie heeft binnen de SoCo. De taak van de SoCo is het uitvoeren van de sollicitatieprocedure voor een nieuw bestuur. Je kunt bij hen terecht met al je vragen over wat een bestuursjaar bij het LAKS inhoudt. Vóór de voorjaarsvergadering van het LAKS voert de commissie sollicitatiegesprekken en beoordeelt ze kandidaten op hun geschiktheid als bestuurder. Op basis van deze beoordelingen draagt de SoCo een bestuur voor op de voorjaarsvergadering. Je kunt deze commissieleden bereiken via soco@laks.nl.

VoortgangsCommissie (VoCo)

De VoCo spreekt zich naar de ALV uit over de voortgang van het LAKS als organisatie en over het functioneren van de bestuursleden. In de VoCo zitten vier leden. Voor elke ALV schrijven ze een verslag over de voorafgaande periode. Je kunt hen bereiken via voco@laks.nl.

Word jij actief lid bij het LAKS?

Ja, ik word actief!