Hulp bij indienen klacht

Ben jij ontevreden over je situatie op school? Of vind je dat jouw school je oneerlijk heeft behandeld? Dan kun je een klacht indienen. Logisch dat je niet meteen weet hoe je dit het beste kunt aanpakken. Hieronder leggen we uit welke stappen je kunt ondernemen. Je mag ons ook altijd even bellen als je wilt dat we met je meekijken. Onze contactgegevens vind je hier.

Stap 1: Ga in gesprek met de school

Het is altijd goed om eerst het gesprek aan te gaan met de school. Leg uit waar je het niet over eens bent. Gaat de klacht over een docent? Bespreek dan eerst met deze docent wat je dwars zit. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kun je altijd je mentor, afdelingsleider of decaan erbij betrekken. Mochten meerdere leerlingen uit je klas dezelfde klacht hebben, dan kun je ook als groep het gesprek aangaan.

Als het om een gevoelige klacht (seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en racisme) gaat, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van je school. Wie de vertrouwenspersoon is, vind je in de schoolgids van jouw school. Het is ook goed om hier een melding bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs te maken.

Stap 2: Ga naar de leerlingenraad of medezeggenschapsraad van je school

Ook kan je de leerlingenraad benaderen. Vraag hen om het gesprek hierover aan te gaan met de directie. Of bedenk een gezamenlijke actie om het probleem op je school aan te kaarten en aan te pakken. Je kunt de leerlingenraad ook vragen onderzoek te doen of jouw probleem ook onder je medeleerlingen speelt.

Een andere optie bij een algemene klacht is om de leerlingen uit de medezeggenschapsraad (MR) van je school te benaderen. Betrek eventueel ouders hier ook bij. Met meer mensen sta je namelijk sterker. Vraag aan de leerlingen en ouders uit de MR of ze de klacht willen bespreken tijdens een vergadering. Ze kunnen dan kijken of er vanuit de MR iets gedaan kan worden aan de klacht.

Stap 3: Dien een formele klacht in

Kom je er tijdens de gesprekken over jouw klacht niet uit met je school? Dan kun je als leerling een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. In de schoolgids van jouw school moet staan hoe je een klacht indient. De schoolgids is te vinden op de website van je school. Sommige scholen hebben een eigen klachtencommissie. Andere scholen zijn aangesloten bij regionale of landelijke klachtencommissies. Bij het indienen van een klacht moet de school ervoor zorgen dat:

  • Er vertrouwelijk met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan;
  • De klachtencommissie de klacht objectief en onafhankelijk behandelt. Dus diegene die jouw klacht behandelt mag nooit diegene zijn waarover jij ook een klacht hebt ingediend;
  • Je als leerling je klacht mag toelichten.

Je kunt je probleem ook melden bij de Inspectie. Let op, de inspectie behandelt geen individuele klachten! Maar ze horen het wel graag als er wat mis is. Want als ze veel dezelfde klachten over je school binnenkrijgen, dan starten ze een onderzoek.

Dien je je klacht liever niet bij de school in? Dan kun je ook een klachtenprocedure starten bij Stichting Onderwijsgeschillen. Voor meer informatie kun je op hun website kijken en contact met ze opnemen.

Stap 4: Het oordeel afwachten

Nadat je als leerling de klacht hebt ingediend, kijkt de klachtencommissie eerst of ze uitspraak kan doen over het onderwerp waar je klacht overgaat. Zo ja, dan kun je je klacht mondeling of schriftelijk toelichten. De verdedigende partij krijgt deze mogelijkheid ook. Vervolgens verdiept de klachtencommissie zich verder in jouw klacht en komt ze tot een oordeel.

Dit oordeel legt de klachtencommissie voor aan het bevoegd gezag van je school. Na vier weken moet het bevoegd gezag van jouw school je laten weten of ze het eens is met het oordeel. Als ze het eens is, moet het bevoegd gezag ook laten weten welke maatregelen ze op basis van het oordeel gaat nemen.

Kom je er niet uit?

Neem contact met ons op