Hulp bij indienen klacht

Ben jij ontevreden over je situatie op school? Of vind je dat jouw school je oneerlijk heeft behandeld? Dan zou je een klacht kunnen indienen! Logisch dat je niet meteen weet hoe je dit het beste kunt aanpakken. Hieronder leggen we uit welke stappen je kunt ondernemen:

Stap 1: Ga in gesprek met de school

Het is altijd goed om eerst het gesprek aan te gaan met de school. Leg rustig uit waar je het niet over eens bent. Gaat de klacht over een docent? Bespreek dan eerst met deze docent wat je dwars zit. Mochten jullie er samen niet uitkomen, dan kun je altijd je mentor, afdelingsleider of decaan erbij betrekken. Mochten meerdere leerlingen uit je klas dezelfde klacht hebben, dan kun je ook als groep het gesprek aangaan.

Als het om een gevoelige klacht (seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld, discriminatie en radicalisering op scholen) gaat, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van je school. Wie de vertrouwenspersoon is, vind je in de schoolgids van jouw school. Je kunt bij gevoelige problemen ook de vertrouwensinspecteurs van de inspectie benaderen.

Stap 2: Ga naar de leerlingenraad of medezeggenschapsraad van je school

Het is goed om na te gaan of meerdere leerlingen op jouw school dezelfde klacht hebben of last hebben van hetzelfde probleem. Want als dat het geval is, dan kun je met deze klacht ook de leerlingenraad van je school benaderen. Vraag hen om het gesprek hierover aan te gaan met de directie. Of bedenk een gezamenlijke actie om het probleem op je school aan te kaarten en aan te pakken. Je kunt de leerlingenraad ook vragen onderzoek te doen of jouw probleem ook onder je medeleerlingen speelt.

Een andere optie bij een algemene klacht is om de leerlingen uit de medezeggenschapsraad (MR) van je school te benaderen. Betrek eventueel ouders hier ook bij. Met meer mensen sta je namelijk sterker. Vraag aan de leerlingen en ouders uit de MR of ze de klacht willen bespreken tijdens een vergadering. Ze kunnen dan kijken of er vanuit de MR iets gedaan kan worden aan de klacht.

Stap 3: Dien een formele klacht in

Kom je er tijdens de gesprekken over jouw klacht niet uit met je school? Dan kun je als leerling een formele klacht indienen bij de klachtencommissie. In de schoolgids van jouw school moet staan hoe je een klacht indient. De schoolgids is te vinden op de website van je school. Sommige scholen hebben een eigen klachtencommissie. Andere scholen zijn aangesloten bij regionale of landelijke klachtencommissies. Bij het indienen van een klacht moet de school ervoor zorgen dat:

  • Er vertrouwelijk met je persoonlijke gegevens wordt omgegaan;
  • De klachtencommissie de klacht objectief en onafhankelijk behandelt. Dus diegene die jouw klacht behandelt mag nooit diegene zijn waarover jij ook een klacht hebt ingediend;
  • Je als leerling je klacht mag toelichten.

Je kunt je probleem ook melden bij de inspectie. Let op, de inspectie behandelt geen individuele klachten! Maar ze hoort het wel graag als er wat mis is. Want als ze veel dezelfde klachten over je school binnenkrijgen, dan kunnen ze onderzoek doen naar het beleid van je school.

Heb je een specifieke klacht over je toets of schoolexamen? Check eerst het examenreglement van je school!

Stap 4: Het oordeel afwachten

Nadat je als leerling de klacht hebt ingediend, kijkt de klachtencommissie eerst of ze uitspraak kan doen over het onderwerp waar je klacht overgaat. Zo ja, dan kun je je klacht mondeling of schriftelijk toelichten. De verdedigende partij krijgt deze mogelijkheid ook. Vervolgens verdiept de klachtencommissie zich verder in jouw klacht en komt ze tot een oordeel.

Dit oordeel legt de klachtencommissie voor aan het bevoegd gezag van je school. Na vier weken moet het bevoegd gezag van jouw school je laten weten of ze het eens is met het oordeel. Als ze het eens is, moet het bevoegd gezag ook laten weten welke maatregelen ze op basis van het oordeel gaat nemen.

Kom je er niet uit?

Neem contact met ons op