Je bent hier
Home Blog LAKS: Vlag uit voor examenbesluit

LAKS nieuws

LAKS: Vlag uit voor examenbesluit

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren is te spreken over het besluit de centrale schriftelijke en praktijkexamens dit jaar niet door te laten gaan. “Onder deze omstandigheden zou de voorbereiding te zeer verstoord worden en zouden er te veel ongelijke situaties tussen scholieren en tussen scholen ontstaan”, aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS. De logische, maar bijzondere stap wordt nog verder uitgewerkt. “We zijn erg blij dat minister Slob heeft gekozen voor rust en duidelijkheid en aangeeft dat scholieren hier niet onder gaan lijden. Uit een door ons uitgezette enquête onder 25.000 eindexamenleerlingen blijkt dat de meerderheid aangeeft zich zorgen te maken over de eindexamens vanwege alle coronahectiek en het minder volwaardige afstandsonderwijs. Dat deze scholieren nu de komende tijd in alle rust hun schoolexamens kunnen afronden geeft veel zekerheid.”

Schoolexamencijfers bepalend

Vanavond maakte minister Slob voor Voortgezet en Basisonderwijs bekend dat de centrale examens dit jaar niet door zullen gaan. Dat geldt voor zowel de schriftelijke als de praktijkexamens. Daarmee zullen de cijfers van de schoolexamens gaan bepalen of een kandidaat geslaagd is. Welke criteria daarvoor precies gaan gelden, wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Lossie: “Natuurlijk is nog niet alles duidelijk. Over de centrale examens is er nu in elk geval geen onzekerheid meer. Dat geeft scholen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en scholieren de rust om zich voor te bereiden. Dat geeft een degelijker beeld over iemands kennen en kunnen dan wanneer er in alle hectiek gestreefd zou worden naar een objectief eindexamen.”

Voldoende mogelijkheden voor doorstromen, inhalen en herkansen

In de kamerbrief schrijft Slob verder dat een aantal uitgangspunten al vastliggen. Zo mag de instroom en doorstroom naar vervolgopleidingen niet lijden onder de alternatieve examinering, moeten er goede herkansingsmogelijkheden komen en wordt er gekeken of er een beroepsmogelijkheid kan worden ingericht voor leerlingen die het niet eens zijn met de van de school. Lossie: “Het niet afnemen van het centraal examen betekent dat scholen de afsluiting zelf invullen. Leerlingen krijgen hierdoor te maken met verschillen in examinering. Daarom is het voor leerlingen belangrijker dan ooit, dat zij kunnen nagaan of de school de juiste beslissing heeft genomen.”

Scholieren hadden zorgen over centrale examens

Uit een enquête van het LAKS bleek al dat de meerderheid van de eindexamenleerlingen het de beste optie vond om de schoolexamencijfers leidend te laten zijn voor het slagen. Daarnaast gaf driekwart van de scholieren aan dat het digitale onderwijs minder goed voorbereid op examens ten opzichte van regulier onderwijs. Scholieren gaven aan zich zorgen te maken over aanhoudende onduidelijkheid over de centrale examens en over hun verstoorde voorbereiding daarop. Het LAKS dringt erop aan ook te zorgen voor duidelijke richtlijnen voor de schoolexamens. “Die krijgen nu voor veel scholieren meer gewicht en moeten daarmee veilig en met genoeg voorbereidingstijd en herkansingsmogelijkheden worden afgenomen.”, aldus Lossie.

DELEN: