Je bent hier
Home Toetsen en examens

Informatie

Toetsen en examens

De 5,5 regel geldt voor al je gemaakte centraal examens. Ook voor de centraal examens die je al eerder hebt afgerond.
Dus: het gemiddelde cijfers van al je centrale examens, moet minimaal een 5,5 zijn.

Je mag zelf kiezen voor welke vakken je eindexamens maakt. Mocht je gezakt zijn en daardoor het VAVO gaan doen, volg je de vakken om een volledig diploma te krijgen.

De eindexamens van 2023 zullen weer bijna net zo zijn als de examens voor corona.  Minister Wiersma heeft slecht kleine maatregelen aangekondigd. Zo is het tweede tijdvak langer dan gebruikelijk en is de afname periode … Lees verder

Van half oktober tot en met 31 december kun je je aanmelden voor een staatsexamen.
De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.

De middelbare scholen zijn volledig open. Alle leerlingen kunnen volledig naar school. Er hoeft geen 1,5 meter afstand meer gehouden te worden en je hoeft geen mondkapje meer te dragen.
Bij klachten die passen bij corona, … Lees verder

Voorbeelden van digitale examens of praktijkexamens vind je op de website van Cito. Voor de praktijkexamens moet je in het navigatiemenuutje links even klikken op schriftelijke en praktische examens vmbo, dan op het jaartal … Lees verder

De antwoorden van de digitale examens worden niet op websites gepubliceerd tijdens de examenperiode, in september komen ze online. Dit komt doordat scholen zelf bepalen wanneer ze de examens afnemen. Niet alle leerlingen maken het … Lees verder

Ja. De afgelopen jaren is er vanuit verschillende hoeken, inclusief vanuit het LAKS, veel kritiek geweest op de rekentoets. In februari 2019 heeft de Tweede Kamer gestemd over de rekentoets, en is er besloten om … Lees verder

Van half oktober tot en met 31 december kun je je aanmelden voor een staatsexamen. De schriftelijke examens vinden plaats in mei en/of juni, het mondelinge college-examen in juli.

Er zijn in Nederland geen landelijke regels die vaststellen hoeveel toetsen je mag maken per week.
Wel hebben veel scholen hierover regels opgesteld in het schoolreglement de schoolgids, het examenreglement of het Programma voor Toetsing en … Lees verder

Op 1 oktober van het nieuwe schooljaar moet er een nieuw, geldig PTA liggen. Vanaf 1 oktober kunnen leerlingen zich dan beroepen op dit PTA. Voor 1 oktober vinden er meestal geen schoolexamens plaats, dus … Lees verder

Voor al je examenvakken maak je schoolexamens. Schoolexamens worden over het algemeen afgenomen gedurende je examenjaar, en soms ook in het voorlaatste leerjaar. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA), of in een apart … Lees verder

Schoolexamens vallen onder de bevoegdheid van het schoolbestuur. Er zijn geen landelijke regels, zoals bij het CSE, die de norm of herkansings-mogelijkheden omschrijven. Misschien heeft jouw school hier een regel over opgenomen, bijvoorbeeld in het … Lees verder

Nee. Tenzij anders aangegeven in het leerlingenstatuut, mag iedere andere docent zelf (mits redelijk) zijn punten bepalen.

Helaas hebben we geen goed nieuws voor je. Het komt heel af en toe voor dat een toets kwijtraakt. Zoek eerst in je examenreglement of hier regels over zijn. Als er niets in het examenreglement … Lees verder

Nee, het LAKS kan hier niks aan doen. De luistertoetsen vallen namelijk onder de schoolexamens, en daarvoor zijn geen landelijke regels. Iedere school stelt zelf de regels op en bepaalt zelf welke toets haar leerlingen … Lees verder

Het is normaal dat docenten een eigen versie maken van een toets. Het is niet de bedoeling dat het niveau en de manier van toetsen teveel van elkaar verschillen. Het beste kun je dit met de … Lees verder

Ja, dan kun je vrijstelling krijgen voor de volgende vakken van het gemeenschappelijk deel: algemene natuurwetenschappen en maatschappijleer. Neem daarvoor je originele havo-diploma mee naar het mondeling examen. In alle overige vakken moet je wel … Lees verder

Nee. Je kunt je gemiddelde eindcijfer niet ophogen door in een bepaald vak ook staatsexamen te doen. Een eenmaal door de school afgegeven cijferlijst wordt niet opengebroken.

Je kunt staatsexamen doen in alle vakken waar je nog geen examen in hebt gedaan, bijvoorbeeld omdat je een vak/vakken nodig hebt voor een vervolgopleiding.

Voorbereiding op de staatsexamens
Maak bij het je eigen maken van de examenstof gebruik van een lesmethode of een examenkatern. Het LAKS of DUO hebben geen lijst van methodes die je per vak zou kunnen gebruiken. … Lees verder

Ja, dat mag!

Nee, het is niet mogelijk om je aan te melden voor het staatsexamen in juni of augustus. Deze periodes zijn bedoeld voor kandidaten die een uitgesteld examen of een herexamen hebben. Je kunt je wel … Lees verder

Onderstaand filmpje van DUO geeft een indruk van het verloop van een staatsexamen.

Deelnemen aan een staatsexamen kost € 113,- per vak. Voor een vak met alleen een college-examen en voor de rekentoets betaal je € 56,-. Een volledig examen (alle vakken) voor één schoolsoort kost maximaal € … Lees verder

Nee, de centrale examens zijn van hetzelfde niveau. De college-examens – die als je staatsexamen doet en mondeling worden afgenomen – gaan net zo diep op de stof in. De inhoud en de eisen zijn … Lees verder

Het staatsexamen is bedoeld voor mensen die niet deelnemen aan het ‘gewone’ onderwijs. Door in 1 of meerdere vakken per jaar examen te doen, kun je langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het halen … Lees verder

Het Belteam staat ieder jaar tijdens de examenperiode klaar om de klachten van alle scholieren die examen doen op te nemen. Dit team bestaat uit bestuursleden, medewerkers, en vrijwilligers van LAKS. Check de trailer van … Lees verder

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd door een commissie bestaande uit … Lees verder

Sommige jaren zijn examens moeilijker dan in andere jaren. Om te garanderen dat het niveau om een voldoende te halen hetzelfde blijft, wordt ná het nakijken, het examenniveau landelijk geëvalueerd.
Vragen over klagen?
Het LAKS krijgt tijdens … Lees verder

Vwo: Je bent cum laude geslaagd als je aan de volgende eisen voldoet:

Het gemiddelde voor de vakken in het gemeenschappelijk deel, het profieldeel en het hoogste cijfer uit het vrije deel moet minimaal een 8,0 … Lees verder

Soms worden scholieren uitgesloten van het centraal examen. Dat mag niet zo maar.

Wanneer mag uitsluiten van het examen wel?
Een school kan een leerling terugtrekken en/of uitsluiten van het centraal examen in de volgende gevallen:

Als je … Lees verder

Veel havo- en vwo-scholieren kiezen wiskunde A, B of C en dit vak hoort altijd bij de kernvakken. Sommige scholieren hebben echter ook wiskunde D. Wiskunde D is altijd een keuzevak en hoort daarom NIET … Lees verder

Ben je minder dan een half uur te laat, dan mag je gewoon naar binnen en je examen maken. Je stopt wel tegelijkertijd met de rest.
Kom je meer dan een half uur te laat, dan … Lees verder

Er zijn erg strikte regels voor wat je wel en niet mag meenemen aan hulpmiddelen tijdens het examen. Check de officiële regels op Examenblad. Kijk hier voor het vmbo en hier voor … Lees verder

Sinds 2016 mag je geen gebruik meer maken van formules of documenten in je grafische rekenmachine (GR). Je dient voor aanvang van een examen je GR ofwel te resetten (RESET-functie), ofwel in de Examenstand te … Lees verder

Elke school heeft een examensecretaris of examencoördinator: dit is degene die alles regelt wat betreft de organisatie van eindexamens op jouw school. Soms staat er op de site van je school wie deze functie heeft, … Lees verder

Kijk op bijvoorbeeld op:

Mijneindexamen.nl: Maak een gepersonaliseerd examenrooster en kijk hier voor handige tips.
Examenblad: Deze site is voor examensecretarissen, hierop staat de officiële regelgeving. Maar kijk onder andere voor syllabi (hierin staat per … Lees verder

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is de instantie die de examenroosters maakt. Dit doen ze ongeveer twee jaar van tevoren. Ook kijkt er iemand van LAKS mee. Tijdens het maken van de roosters … Lees verder

De school is niet wettelijk verplicht om correctiefouten in het examenwerk achteraf te laten herstellen. Als de school niet wil meewerken, dan kan dit de volgende oorzaken hebben:

De school is niet op de hoogte van … Lees verder

Deze vraag bereikt ons regelmatig na de examens. Wij verwijzen dan altijd naar onderstaand artikel uit het uitvoeringsbesluit:
‘Het bevoegd gezag bewaart het gemaakte werk van het centraal examen van de examenkandidaat gedurende ten minste zes … Lees verder

Ja, normaal gesproken mag iedere scholier na de centrale schriftelijke examens voor één vak één herkansing maken. Dit jaar mag je twee centrale examens herkansen. Je kunt daarmee  onvoldoendes wegwerken, om alsnog te slagen, maar … Lees verder

Voordat je het centraal examen maakt, worden jouw school examencijfers opgestuurd naar Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Veel scholen laten scholieren eind april of begin mei hun eigen cijfers controleren en deze lijst ondertekenen. Als je … Lees verder

Heb je net een paar tienden te kort? Herkans dan je examen. Mocht dit helaas niet gelukt zijn is het in ieder geval slim om gebruik te maken van het Inzagerecht. Dit kan tot 6 … Lees verder

VMBO kb- en bb- scholen kunnen zelf plannen wanneer zij de digitale examens afnemen. Zij kunnen een datum kiezen tussen 30 maart en met 19 juni 2020. Het kan dus voorkomen, dat je digitale examens … Lees verder

Elk centraal schriftelijk examen is nagekeken door twee vakdocenten: jouw eigen leraar op school en een andere willekeurige vakdocent in Nederland. Als het goed is, vinden zij dezelfde antwoorden goed of fout. Als zij geen … Lees verder

Het antwoord hierop is: nee (helaas!). Als jij als gymnasiast het examen maakt kun je na vaststelling van de uitslag ook alleen maar een gymnasiumdiploma overhandigd krijgen. Achteraf heb je dus geen recht meer op … Lees verder

De regels voor schoolexamens stelt jouw school zelf op. Deze regels kun je vinden in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) en in het examenreglement van jouw school. In deze documenten kun je vinden … Lees verder

Een school mag zelf regels opstellen voor toetsing en beoordeling. Deze regels nemen zij op in het PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting). Op 1 oktober van het nieuwe schooljaar moet er een nieuw, geldig … Lees verder