Je bent hier
Home Corona

Informatie

Corona

In de kamerbrief van 8 april heeft de minister een mogelijkheid gecreëerd om leerlingen die door de coronacrisis en de examenmaatregelen zwaar geraakt zijn, een extra RV toets te geven. Het gaat hierbij in het … Lees verder

In Nederland geldt vrijheid van onderwijs waardoor scholen heel veel dingen zelf mogen bepalen. Ook de regels voor overgaan, oftewel de overgangsnormen, mogen de scholen zelf opstellen. Daarom kan het zijn dat de ene school strenge overgangsnormen … Lees verder

Het afronden van je cijfers en berekenen van je eindgemiddelde kan je zien in drie stappen.
Stap 1: Als je alle PTA onderdelen van een vak hebt afgerond, komt daar een gewogen gemiddelde uit. Dit is … Lees verder

Nee, dat kan niet. Deze maatregel geldt als noodmaatregel. De maatregel geldt alleen voor vakken die dit schooljaar afgerond worden.  

Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin je eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE wordt afgenomen, zoals maatschappijleer.

Scholen hebben tot 4 juni om schoolexamens af te nemen. Vanaf 4 juni kan een school resultaatsverbeteringstoetsen afnemen. Ook moet jouw school op 4 juni bepaald hebben welke leerlingen geslaagd en gezakt zijn. De volgende … Lees verder

Als je dit jaar een vak op een hoger niveau wilt afronden, kan dat. Je moet dan wel voldoen aan het PTA op dat niveau.  

Als je dit jaar vervroegd een vak afrond, mag dit gewoon. Je hoeft dus geen centraal examen te doen en het cijfer van je schoolexamens is leidend. Je behoudt je recht op herkansing en hebt dus recht op … Lees verder

De SE’s kunnen vanaf vandaag t/m uiterlijk 4 juni afgenomen worden. Wel benadrukt de minister dat de schoolexamens zo veel mogelijk digitaal afgenomen moeten worden. Wanneer de SE’s tot 6 fysiek afgenomen worden, moet de school … Lees verder

We gaan ervan uit dat het coronavirus ook tijdens deze toetsperiode nog aanwezig zal zijn. Volg daarom altijd de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden op. Jouw school moet een alternatief afnamemoment bieden als jij … Lees verder

Voor staatsexamenkandidaten geldt dat het centraal schriftelijk examen niet doorgaat. Het college-examen gaat wel door. Dit examen bestaat per vak uit een mondeling examen, in sommige gevallen aangevuld met een schriftelijk of praktisch deel. De afnames vinden plaats … Lees verder

Ja. Om staatsexamenkandidaten tegemoet te komen, komen er meer herkansingsmogelijkheden. Als je op basis van de college-examens gezakt bent, mag je maximaal twee examens herkansen. Deze mogelijkheid is alleen toegankelijk voor leerlingen die dit schooljaar een … Lees verder

Als je ontevreden bent met een schoolexamencijfer, kan je een resultaatverbeteringstoets doen. Jouw school maakt voor elk vak een resultaatverbeteringstoets die over je hele PTA van dat vak gaat. De toets telt voor 50% mee, … Lees verder

Leerlingen van vmbo-gemengd, vmbo-theoretisch, havo en vwo hebben recht op twee resultaatverbeteringstoetsen. Leerlingen van vmbo-basisberoeps en vmbo-kaderberoeps hebben recht op drie resultaatverbeteringstoetsen (één voor het beroepsgerichte profielvak en twee voor de algemeen vormende vakken). 

Ja, deze regels gelden ook voor VAVO-leerlingen. Ook voor jou geldt dat het eindcijfer wordt vastgesteld op basis van het schoolexamencijfer.  

Als je dit jaar gespreid examen doet, mag je de vakken dit jaar gewoon afronden. Je hoeft dus geen centraal examen te doen en het cijfer van je schoolexamens is leidend. Je behoudt je recht op herkansing … Lees verder

Ja, dit kan. Eerder behaalde eindresultaten (behaald in de afgelopen tien jaar) zijn combineerbaar met eindresultaten van dit jaar. Het schoolexamencijfer dat je dit jaar haalt. geldt als eindcijfer en heeft dezelfde waarde als een normaal eindcijfer.  
Het is niet … Lees verder

Of en hoeveel herkansingen jij hebt, hangt van het PTA af. Het PTA kan van school tot school verschillen. Wanneer je het niet eens bent met de hoeveelheid herkansingen die jouw school je biedt, kun … Lees verder

Resultaatverbeteringstoetsen zijn er om leerlingen een extra mogelijkheid te geven om hun cijfer op te halen. Op deze manier krijgen leerlingen bij wie de cijfers te laag zijn om te slagen, of leerlingen die bijvoorbeeld cum laude willen … Lees verder

Jouw school moet voor 4 juni laten weten of je geslaagd of gezakt bent. Als het PTA al volledig is afgerond mag dit ook eerder. 

De slaag-zakregeling blijft grotendeels hetzelfde als de “normale” regeling. De kernvakkenregel, het maximumaantal onvoldoendes en de minimumeis lichamelijke opvoeding blijven staan. Ook blijven de regeling cum laude slagen en de samenstelling van het combinatiecijfer staan. … Lees verder

Gezien de omstandigheden dit schooljaar, wordt er extra rekening gehouden met de afnamecondities, zodat de afname zo prettig mogelijk verloopt. Voor leerlingen in het vso geldt dat er samen met contactpersonen van vso-scholen bekeken wordt hoe de … Lees verder

Een herkansing gaat over één bepaald schoolexamen. Of en hoeveel herkansingen jij hebt, hangt van het PTA af. Het PTA kan van school tot school verschillen. Als je ontevreden bent met het schoolexamencijfer (het gemiddelde van al je … Lees verder

Nee, dat kan niet. Deze maatregel geldt als noodmaatregel. De maatregel geldt alleen voor vakken die dit schooljaar afgerond worden.  

De vakken die je nu afrondt, hebben dezelfde waarde als normaal. Voor deze vakken hoef je dus geen centraal examen meer te doen als je volgend jaar naar de VAVO gaat. Vakken die je volgend jaar … Lees verder

Voor het hbo en wo is de aanmeldingsdeadline verplaatst van 1 mei naar 1 juni om leerlingen en studenten meer ruimte te geven voor het kiezen van een studie. Leerlingen en mbo-studenten wordt opgeroepen om, … Lees verder

Met de scholen in Caribisch Nederland wordt overlegd hoe zij het aan kunnen pakken. Over de inzet van de Nederlandse centrale examens in Curaçao, Aruba en Sint Maarten vindt verdere afstemming plaats met de ministers … Lees verder

Dit mag, mits er gehoor gegeven wordt aan de maatregelen die door het RIVM en het kabinet zijn opgesteld. Dit houdt in dat er:  

Altijd minimaal 1,5 meter afstand tussen alle mensen moet zijn. 
Leerlingen zonder klachten … Lees verder

Dit geldt ook voor de praktijkexamens, ook de CSPE’s zullen niet afgenomen worden. 

Op dinsdag 24 maart heeft het ministerie bekend gemaakt dat de centrale eindexamens en de praktijk- en digitale examens dit jaar vanwege de coronacrisis niet door zullen gaan. Dit betekent dat de schoolexamencijfers als eindcijfers … Lees verder

Jouw school mag met goedkeuring van de medezeggenschapsraad het PTA aanpassen zolang de eindtermen van elk vak gedekt blijven. 

Ook stagebedrijven hebben zich aan de maatregelen te houden. Neem contact op met jouw stage om te bespreken of jij eventueel je stage vanuit huis kunt doen.