Autonomie

Autonomie

Scholen moeten een bepaalde autonomie hebben. Over een aantal onderwerpen kan juist de school het beste een beslissing nemen en moet daarin dan ook door de overheden zo vrij mogelijk worden gelaten. Het gaat hierbij voornamelijk om schoolgebonden zaken. Wat bijvoorbeeld de invulling is van het lestijd op een school, is afhankelijk van de cultuur op en de onderwijsvisie van een school. Zogezegd bepaalt de overheid ‘wat’ scholieren moeten leren, en vullen scholen het ‘hoe’ in.
 
Dit is echter erg zwart-wit. Het is wel belangrijk dat de overheid enkele kaders stelt waaraan scholen, binnen hun autonome ruimte, moeten voldoen. Zo vindt iedereen dat er een aantal basisvoorwaarden zijn voor lestijd die landelijk vastgesteld kunnen worden en dat ‘ophokuren’ hier geen onderdeel van zijn. Daarnaast heeft de school bij het nemen van beslissingen ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Zoals op landelijk niveau er altijd geluisterd wordt naar alle belanghebbenden en alle beslissingen door diverse instanties zoals het parlement gecontroleerd worden, moeten scholen een aantal zaken ook goed regelen. 
 
Ten eerste moet ook de school luisteren naar en serieus in gesprek zijn met belanghebbenden, dus de leerlingen en ouders. Ten tweede vraagt autonomie om transparantie. Scholen moeten eerlijk zijn over hoe ze het onderwijs inrichten, beslissingen nemen en het gebruik van de beschikbare middelen. Tot slot pleit autonomie voor een degelijke inspectie vanuit overheidswege. Scholen moeten dus wel voldoen aan de gestelde basisvoorwaarden, én aan de hierboven genoemde voorwaarden. De overheid en de politiek hebben hierbij nog een andere taak. Vaak legt de overheid, onder invloed van politieke belangen, scholen toch een aantal zaken op die geheel of ten dele vanuit het rijk zijn vastgesteld.
 
Een goed voorbeeld hiervan is de verplichte maatschappelijke stage. Men moet wel consequent zijn: als er vanuit de hierboven beschreven principes autonomie aan scholen gegeven wordt, dan is het onwenselijk dat er vervolgens bij een aantal onderwerpen van deze principes afgeweken wordt omdat dit goed past binnen het eigen politieke kader.
 

Terug naar onze visie